Sahil Parikh

Mumbai, India
http://www.sahilparikh.com/
Internet entrepreneur. Author of The SaaS Edge.