Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide.

7grace • 6 år siden

"Ønsket om dekon­struk­sjon av tra­di­sjo­nen på den ene siden og uto­piske ideer på den andre, har aldri for­latt dem [the establishment]." Så sant, så sant.
Men majoriteten av Ola og Kari (både her og i andre vesteuropeiske land), ser jo ut til å VILLE HA letthet, underholdning, ferie, se og hør, moralsk relativisme, pyntegjenstander, syklubb, nye oppskrifter, nye klær, ny tapet, TV, harrytur, ferdigmat...

Og plutselig sier et flertall at de ønsker å beholde tilknytningen til "vår kristne arv" i Grunnloven. Javel? Hvorfor det?
Folket selv har de siste tiår åndelig "stemt med føttene" bort fra alt som har med Bibelens Gud å gjøre.
Skal Han hentes frem som et fikenblad, fordi det ble ubehagelig med hijab, dawah´ister og østlige Oslo?
Eller med baksiden av alle rettighetene vi så gjerne egentlig vil ha?
En setning i Grunnloven beskytter ikke. Det må vi gjøre selv. I form av personlige valg.

Og disse vil avspeile seg i våre liv, som igjen vil vise seg i våre omgivelser.
Så får vi se, da. Om det er noe tak i oss.

Geir Toften • 6 år siden

Her snakkes det om to ting samtidig, og som mannfolk så er en i stand til å skille mellom vår velstand på den ene siden, og islam og ukontrollert innvandriung fra Europa på den andre siden.
Vår velstand kommer på grunn av en ting. Olje. Innvandring kommer av at vårt forhold til EU har åpnet grensene, og gjort det mulig for islam, og andre kulturer å få innpass i dette landet.
EØS avtalen er kilden til problemene med innvandring. Fri innvandring. Fra lavkostland.
Kanskje det er flere som er interessert i å ta tiklbake den Norske komntrollen ved grensene, fordi den frihandelen som EØS skulle skape. fungerer ganske enkelt ikke,.

Steinadler • 6 år siden

Det er ingen grunn til å tro at det er noe vanntett skott mellom disse to forholdene. Det skal (som kjent?) god rygg til for å bære gode dager. Kommer velstanden for raskt og det uten at det er noen videre sterk sammenheng med egen innsats så fører det gjerne til det man ihvertfall før ville ha oppfattet som moralsk forfall og generell sløvhet. En slik generelt ufortjent velstand er det som preger Norge. Det er ikke stort annerledes enn det man før kunne se i mange familier der en generasjon faktisk la ned stor innsats og oppfinnsomhet for å bygge opp en virksomhet og en formue, neste generasjon klarte kanskje å konsolidere verket og bygge det videre ut. Tredje generasjon fikk hele "riket" oppi hendene. Så gikk det ofte galt. De siste par tiårene er norske politikere mer eller mindre plassert rett inn i rollen som slike "tredjegenerasjonister". Befolkningen har fulgt med på lasset og, som '7grace skriver, ser ut til å "VILLE HA letthet, underholdning, ferie, se og hør, moralsk relativisme, pyntegjenstander, syklubb, nye oppskrifter, nye klær, ny tapet, TV, harrytur, ferdigmat...". Skulle ikke dette kunne ha som følge en almenn sløvhet som også kan bidra til å legge grensene åpne simpelthen fordi man føler seg trygg i sin "velstand" ? I mellomtiden vanstyrer politkere preget av det samme forfall landet.

Går man tilbake til 1970- og begynnelsen av 1980-tallet så var det ihvertfall tilløp til seriøse diskusjoner om å la større deler av oljen bli værende under havbunnen. Vendepunktet kom i realiteten mot slutten av 1980-tallet da alle tanker om en slik forsiktighet ble forlatt. OG det var det de samme politikere som skulle ha oss inn i EF som stod bak - først og fremst Gro Harlem Brundtland og kretsen rundt henne, men godt heiet frem av både Høyre, NHO og LO. Det var også de samme miljøene som drev frem en maksimalt hurtig utvinning i Nordsjøen som også sørget for at EØS-avtalen ble banket gjennom. Og det er de samme miljøer som har sørget for å legge landet åpent for masseinnvandring. Med pengene fra rovdriften i Nordsjøen har man sørget for å sløve ned folket slik at de nettopp har endt opp med å tilsynelatende "VILLE HA letthet, underholdning, ferie, se og hør, moralsk relativisme, pyntegjenstander, syklubb, nye oppskrifter, nye klær, ny tapet, TV, harrytur, ferdigmat... "

Skjønt det blir også noe for enkelt å si at folk VILLE det slik. Folk kan forledes, og ledes - ut i ulykke. Et virkelig politisk ansvar består også i å unngå det man før kalte "folkeforførelse". Det vi har sett etter at oljepengene "kom på bordet" er det helt motsatte.

Det er jo heller ingen selvfølge at velstanden skulle få en slik form som den i svært stor grad har fått. Den kunne feks ha vært brukt for å føre kunnskapsnivået hos norske barn opp i verdenstoppen - og sørge for at så godt som samtlige kunne svømme. Det kunne vært brukt for å mangedoble forskningsinnsatsen med tanke på å sikre velstanden for fremtidige generasjoner. Det kunne vært brukt for å sikre vedlikeholdet av bygninger og infrastruktur - hvor det ifølge en rapport som kom i 2010 istedet finnes et etterslep på opp mot 800 milliarder kroner. Det estetiske aspektet er det så man knapt våger å nevne siden "folk flest" i all sin "velstand" knapt ser ut til å ofre det en tanke utover oppussingen av eget kjøkken.

"Velstand" - i norsk oljedopet sammenheng - virker mer og mer som et annet ord for forfall, sløvsinn og nettopp tredjegenerajsonsmentalitet. Er det noe som mer enn noe annet avslører det så er det kanskje nettop de svært så middelmådige skoleresultatene og det enorme etterslepet når det gjelder vedlikehold - begge deler avgjørende forutsetninger for nasjonens fremtidige velstand.

Jeg for min del finner det ihvertfall åpenbart at det må finnes en sammenheng mellom et sløvsinn som har oppstått pga ufortjent velstand og det faktum at grensene er lagt åpne for en masseinnvandring som allerede nå får både infrastruktur og offentlige tjenestetilbud i hovedstaden til å knake i sammenføyningene.

Anti-Hippie • 6 år siden

Bjørn Vassnes bruker livsløpet til sjøpungen som metafor på Norge etter oljen. Når sjøpungen er "baby" svømmer den rundt til den finner noe å feste seg til. På dette punktet har den en slags hjerne. Når den har funnet noe å feste seg til forsvinner hjernen og den står bare der og gaper mens næringsstoffene flyter inn i munnen på den. Slik står den resten av livet. Boken heter "Sokrates og sjøpungen".

Steinadler • 6 år siden

Jeg kjenner til den boken, ga den til og med som julegave til et familiemedlem i forfjor. Selve metaforen tror jeg kanskje er hentet fra hjerneforskeren Rodolfo Llinas som for drøyt ti år siden kom med en bok som heter I of the Vertex.

Vassnes har jo vært spesielt opptatt av skolen. Men mer generelt så kan det jo være verdt å merke seg at det nå faktisk har blitt standard praksis å stenge barn inne på svært begrensede områder, først og fremst ved at de må oppholde seg inngjerdet i barnehage fra 1 års alder, men også ved at bevegelsesfriheten systematisk reduseres ved nedbygging av arealer rundt så godt som alle boligområder. Kan norske myndigheter ha lest Llinas bok ? Hvis målet er en systematisk fordummelse av befolkningen så kan det ihvertfall se ut til at de er på rett spor.

Men nå er jo heldigvis ikke Norge det samme som verden. Litt bedre overlevelsesmuligheter for menneskets beste egenskaper må vel kunne finnes andre steder..

Anti-Hippie • 6 år siden

Jeg kunne godt tenke meg å overleve jeg, også, altså, selv om jeg ikke tilhører eliten... Når det gjelder systematisk fordumming av befolkningen er det mange tråder å nøste i, men man ender gjerne opp med å lese sterkt tabubelagt litteratur som kan gi en meget ubehagelig kognitiv dissonans: Man kan komme til å ønske at man hadde latt det være.

At sjøpungen spiser sin egen hjerne hadde jeg glemt, og det fikk meg til å tenke på revolusjonen som spiser sine barn. Det finnes kanskje en sammenheng.

Dette var tankevekkende: "To move through the environment safely, a creature must anticipate the
outcome of each movement on the basis of incoming sensory data. Thus the
capacity to predict is most likely the ultimate brain function. One
could even say that Self is the centralization of prediction."

7grace • 6 år siden

Forstod deg ikke helt?

Men "som kvinnfolk" så snakket jeg om en tredje ting...
Nemlig folk flest sitt verdigrunnlag/fokus, som bestemmer styrken og påvirningskraften til hver og en av oss.
Jo sterkere og mer bevisst og informert hver og en av oss er,
jo vanskeligere bør det være for de folkevalgte å herje med oss.
Og ja, da - jeg er mot EU og EØS, og menneskeretter inn i Grunnloven, og islam per se...

Geir Toften • 6 år siden

Kanskje du forstår dette? Det er bare noen få år siden vi fjernet lov om kristen formålsparagraf fra skolen.
Etter min mening skulle det aldri ha skjedd, men jeg har mistanke om at EØS avtalen har noe med dette å gjøre

wiwaro • 6 år siden

Vi har en annen sak også i det siste, som har virket sterkt i flere land i Europa, og som i høy grad utfyller det bildet som Hans Rustad søker å ufylle: det gjelder matsikkerhet. Hestekjøttskandalen har særlig herjet i Storbritannia, der motforestillingene er mye sterkere enn i Norge. Og hva er det vi ser i dens kjølvann, fra land til land: jo, at det åpenbarer seg at det er "over grensa"-logikken som ødelegger for matsikkerheten også. Eksport av søplemat er en side ved Schengensamarbeidet, og igjen ser vi hvor vanskelig det er å få tillitvekkende kontroll utenom det nasjonale fellesskapet. Det at vi skal ha grenser, er nesten ensbetydende med at vi også kan holde en forsvarlig sikkerhet langs en hel rekke variabler. Ingen skal lenger fortelle meg at ikke nasjonalstaten har sin sikre framtid, og at det er et kommende sammenbrudd i EU som utløser denne erkjennelsen. EU er faktisk på matsikkerhet i ferd med å tape ennå en viktig sak i den voksende felles offentligheten i Europa, som nær utelukkende handler om hvor elendig tilstanden er i ferd med å bli under EUs byråkratisk regelparaply. Ære være Cameron for hans helt ut demokrabefordrende utspill, om å kjøre en runde med folkeavstemning om EU for å fundere et evt fortsatt medlemsskap. Når skal dilletantene i den norske regjeringen forstå det samme behovet? Eier disse politikerne ingen stolthet, og har de ingen prinsipper å forsvare?

poste_restante • 6 år siden

Masse­inn­vand­rin­gen til Stor­bri­tan­nia (og Norge, og Sve­rige og Dan­mark) har gjort at folk ser at utvik­lin­gen ikke er bære­kraf­tig. Den kom­mer til å ødelegge vel­ferds­sta­ten.

Når nestoren blant svenske økonomer, Assar Lindbeck, i et intervju (Ekonomiekot) sier at innvandringen ikke er håndterbar, og et av problemene svensk økonomi sliter med, er det kanskje på tide for svenske politikere å tenke over hva det er de har stelt i stand og, ikke minst, fortsatt holder på med?

Sverige är inte rustat för en stor invandring, konstaterar professor Assar Lindbeck när han ombeds nämna problemen med dagens svenska ekonomi.

Vi går mot en situation där kommunerna inte kommer att kunna hantera invandringen därför att de inte kommer att klara att ge bostäder och arbete åt invandrarna.

Svenske kommuner som har tatt imot for mange innvandrere vil, som Lindbeck (indirekte) sier, bryte sammen på et eller annet tidspunkt, for situasjonen vil nødvendigvis før eller siden ikke kunne håndteres hverken økonomisk eller kapasitetsmessig (ingen utbygging kan nemlig holde tritt med dagens masseinnvandring). Hva da? Hvordan vil politikerne forklare sammenbruddet?

For dem som måtte lure på det: norske kommuner vil oppleve nøyaktig de samme problemer litt lenger frem i tid som det svenske kommuner opplever i dag dersom de bosetter et stort antall innvandrere fra den tredje verden. Det er ikke noe som tilsier at det vil forløpe vesentlig annerledes i Norge enn det har gjort i Sverige.

Den erkjennelsen har nok sunket inn hos mange lokalpolitikere og er sannsynligvis, sammen med mangel på boliger og en (allerede) hardt belastet velferdssektor, hovedårsaken til at de fleste kommuner er lite villig til å bosette flyktninger. Eller ta ansvar som det heter med dagens nytale, noe som i dette tilfellet (bosetting av flyktninger) i praksis betyr å påføre kommunene uløselige problemer.

Les hva svenske Björn Schaerström, Ledamot (m) Kommunfullmäktige i Vallentuna, mener om innvandringen her


[...]

Svensk invandringspolitik är feltänkt från början till slut och bygger i hög grad på att vissa med trångt perspektiv på världen tror att ”räddning” till Sverige är bästa sättet att hjälpa. Det är fel! Man överlever i de flesta länder. Ett litet land med 0,135 % av världens befolkning kan inte, bör inte och skall inte heller absorbera och betala för tusentals människor från andra länder så att det eroderar landets finanser och resulterar i politisk instabilitet.

Världen är orättvis. Men det är inte vårt fel! Jag unnar alla att leva som svensk. Men det är helt enkelt omöjligt. Jag kan inte ta åt mig för att jag är född här och är inte bättre än någon annan. Men jag måste inse realiteter. Gör man det kan man på ett ärligare och bättre sätt hjälpa andra utan att det sker på någons bekostnad.

[...]

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette står det å lese på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin hjemmeside. Det spørs hvor lenge dét kommer til å være frivillig.

Vil bosette asylsøkere med tvang

Det er der­for ikke mer­ke­lig at titu­se­ner av rume­nere, hvorav mange roma, sier de bare ven­ter på å sette kur­sen mot De bri­tiske øyer.

Poli­tiske konsekvenser

Når sam­funns­ut­vik­lin­gen er unn­dratt poli­tiske ved­tak, under­gra­ver det demo­kra­tiet. Masse­inn­vand­rin­gen til Stor­bri­tan­nia (og Norge og Sve­rige og Dan­mark) har gjort at folk ser at utvik­lin­gen ikke er bære­kraf­tig. Den kom­mer til å ødelegge vel­ferds­sta­ten. De vil der­for ha en stans. Men en stans betyr et opp­gjør med Brus­sel og Den euro­pe­iske men­neske­retts­kon­ven­sjon og dom­sto­len i Stras­bourg.

Sakset fra The Telegraph:

This was predicted by the Attlee government in 1950. The Foreign Office feared the court would become a “small paradise” for claims from “communists, crooks and cranks of every type”. The Lord Chancellor, Lord Jowitt, warned: “The real vice of the document… consists in its lack of precision. It completely passes the wit of man to guess what results would be arrived at by a tribunal composed of elected persons who need not even be lawyers.” As a consequence, Attlee signed up to the Convention, but not the Court. It was not until 1966 that Harold Wilson submitted Britain to Strasbourg’s jurisdiction.
rustad • 6 år siden

poste restante: jeg ser du følger godt med på debatten og utviklingen i Sverige. Flere av dine kommentarer kunne med letthet vært utarbeidet til selvstendige artikler som kunne blitt lest av enda flere. Vil du være vennlig å kontakte meg på epost? hans.rustad@document.no

ARVEVOLDEN • 6 år siden

Krisemaksimeringen kommer også fra helt annet,og langt viktigere hold,enn de studentrevolusjonære.
Det er bare å rette blikket mot Danmark.
Der foregår nå en debatt om å "justere" studiestøtten- SU.
Det flyr argumenter om hvem som taper,om det er nødvendig og hvordan historien nå egentlig er.
Men også om EUs bertydning.
En dom (?) tilsier at den relativt rause mulighet til å få stipend til høyere utdanning skal gjelde,ikke bare danske borgere,men også EU-borgere,med en fot i Dansk arbeidsliv.
"Enten fjerner vi SU-ordningen,eller vi melder oss ut av EU."Det er ikke alarmisme,men en uttalelse fra akademisk hold.

En av de danske EU-parlamentarikere,Søren Søndergaard,har en blogg,der man kan lese en artikkel kalt Satans Union,om dette emnet.
Fortsettelse vil nok følge.Med krumspring og utenomsnakk alle vegne.

Det står relativt klart at det er velferdsoverføringens muligheter i et Felles Europeisk Statsborgerskapsregime som må debatteres.

Og,i denne forbindelse-hvem utgjør motstanden? Den nevnte parlamentariker er Enhetslistepolitiker.I nye undersøkelser viser det seg at dette "ytrevenstreparti" sender velgere til Dansk Folkeparti,samtidig som det stjeler(langt flere) fra Sentrum/venstre.
Og representanter for både EL og DF synes dette er naturlig,og det skrives i avisene uten mobbende undertone.

Hvem tjener på den frie flyt? Hvem mobiliserer motstanden?
Det studentikose og det utopiske kan ha sett sine beste dager.